Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Nineth class

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Literatura

Unit 1


1 Crossword

Být blízko                                          
Báječný                                             
Oblek                    
Úspěšný                                                  
Stresující                                             
Pronést řeč                                                           
Řeč                              
Otrok                         
Mrakodrap                                                  
Lidská práva                                                         
Právo                         
Recepce                                             
Nedávno                                        
Chudý                    
Obyčejný                                        
Nabídnout                         
Přistát                    
Připojit se                    
Host                         
Obličej                    
Rozdělit                              
Brožura                                   
Rezervovat                    
Předek                                        
Zrušit                                   
Výraz                                                  

2 Answer the questions p. 8-9

What for is La Guarda High School special?
What did Daniel bring to Josh?
What is bar mitzvah?
When is it?
What time is it?
When is the party?
Does Josh have to wear something formal?
Who loves speeches?
Why couldn´t Daniel come downstairs?
Whose shawl was it?

3 Finish the sentences, gerund

We went            yesterday and she bought a sweater.
I like            the drums.
           cigarettes isn´t healthy.
I enjoy            English books.
Has she finished            the letter?
I couldn´t stop            when I heard the joke.
Don´t stop            hard at school, you need good marks.
I hate your            late all the time.
Yesterday I went            the dog in the park.
He is tired of            to classical music all the time.
Your teeth need            , they are dirty.
I can´t stop you from            TV the whole day.
Let´s go            . The weather is nice.
Stop            . I can´t hear a word.

4 Use the past perfect

ALREADY             SEE             FINISH             FORGET             HAVE            HAVE             ALREADY             BE             FALL             START            ALREADY             NEVER            MEET             NOT            STUDY

When they arrived to the cinema the film
She couldn´t send the postacard because she             she             to buy a stamp.
I            her till she came to the party.
As soon as the lesson            the pupils went home.
They didn´t want to go with us because they            the film.
Tom failed the exams because he
When Ann was bor her parents            married for eight years.
She was afraid to drive because she            an accident.
The van went off the road because the diver            asleep.

5 Fill in adjectives

WRONG       BORED       NAUGHTY       ASLEEP       SICK       LATE      SILENT       HUNGRY      THIRSTY      BUSY

Are you            ? There is a sandwich in the fridge.
These kids are            all the time. They don´t know what to play. Sarah is always            for school. She can´t come on time once. These boys are            . Be good at once!
I can´t help you, I am            . I have so much to do.
He was            . He didn´t say a word.
I think you are            . That´s not true.
If you are             , go and buy some lemonade.
Please be quiet. The baby is            .
I feel            . I have eaten something bad.

6 Translate present simple + continues

Promiňte, mluvíte anglicky?
Kde je Sára? Nevím.
Co je tak legrační? Proč se směješ?
Co dělá tvoje setra? Je dentistka.
Prší. Nechci jít ven v dešti.
Odkud pocházíš? Z Kanady.
Kde je Tom? Sprchuje se.
Poslouchej! Někdo zpívá.
Sandra je unavená. Chce jít domů.
Jak často čteš časopisy?
Můžeš vypnout radio? Neposlouchám ho.
Je pozdě. Jdu domů.
Nemám ráda kávu. Mám raději čaj.

7 Translate past simple and continues

Co si dělal když telefon zazvonil?
Jeli jsme autobusem, protože pršelo.
Nemohl udělat úkol, protože jsme poslouchali radio.
Vařil jsem večeři, když přijeli.
Dívali jsme se na televizi, když jsme zaslechli hluk.
Procházel jsem se v parku, když jsem ho potkal.
Čekala na kamarádku, když jsem ji uviděla.
Ta tužka se zlomila, když jsem maloval.
Napsal knihu, ksyž žil v Africe.
Mluvili jsme o něm, když zatelefonoval.
Četla knihu, když její matka přišla.
Když jsem řídil auto, stala se nehoda.