Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Radioaktivita

Atomová jádra Radioaktivita Jaderné záření Literatura

Atomové jádro

Atomové jádro obsahuje protony (kladný el. náboj) a neutrony (elektricky neutrální). Elektronový obal atomu obsahuje elektrony (záporný el. náboj). Hmotnost atomu je soustředěna do jeho jádra. Hmotnost protonu je 1800 krát větší než hmotnost elektronu, neutron má hmotnost nepatrně větší než proton.


Nukleony – označení pro protony a neutrony.
Protonové číslo Z – udává počet protonů v atom. jádře atomu.
Nukleonové číslo A– udává počet nukleonů (protonů a elektronů) v atom.jádře.


Nuklidy – látky složené ze stejných atomů (mají stejné protonové i nukleonové) číslo.
Izotopy – atomy se stejným protonovým, ale rozdílným nukleonovým číslem (např. uhlík C a C).