Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Přírodopis - 6. ročník - Ekosystém luk, polí a pastvin

Louky, pastviny, pole Rostliny jednoděložné Rostliny dvouděložné Bezobratlí živočichové Obratlovci Travní ekosystém jako celek Zdroje informací

Louky, pastviny, pole

Travní nebo bylinná společenstva

Stepi

 • krajiny mírného podnebného pásu s travnatými porosty

Louky

 • obhospodařované travní porosty
 • většinou se sečou 2x do roka (sklízí se: 1. seno, 2. otavy)
 • rostou zde takové rostliny, kterým nevadí pravidelné zásahy zemědělce

Pastviny

 • místa, kde travní porost spásá domácí dobytek

Pole

 • umělý ekosystém, člověkem nejvíce ovlivňovány
 • obvykle monokultura (pěstuje se na něm jeden druh rostliny)
 • druhy rostlin se na jednom poli postupně střídají (= osevní postupy)
 • když není půda pokryta rostlinami dochází snadno k erozi

Rozptýlená zeleň

 • skupina stromů na loukách nebo polích
 • (remízky, aleje, hájky)

Údolní nivy

 • bezlesá společenstva
 • v údolí řek s dlouhotrvajícími záplavami