Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zvukové jevy

zvukový rozruch tón odraz hlasitost Literatura

Zvukový rozruch

Zvuk vzniká kmitáním nebo chvěním pružných těles (napnutá blána bubnu, vzduchový sloupec v píšťale, struna).
Hluk – vzniká nepravidelným chvěním tělesa( šramot, vrzání, praskot,…)
Tón - vzniká pravidelným chvěním tělesa.

Kmitáním tělesa se vzduchem šíří rozruch, ve kterém probíhá pravidelné zhuštění a zředění molekul vzduchu.

Zvukový rozruch se nemůže šířit vzduchoprázdnem, šíří se pouze pružnými látkami pevnými, kapalnými a plynnými. Rychlost šíření zvuku závisí na teplotě a druhu látky, ve které se šíří. Např. ve vzduchu o teplotě 20 oC se šíří rychlostí 340 m/s.

Nucené chvění

Spojíme-li chvějící se ladičku s rezonanční skříňkou vzniká nucené chvění. Chvěním ladičky se rozechvějí skříňka i sloupec vzduchu uvnitř (převládá kmitočet odpovídající tónu ladičky). Chvějící se tělesa vydávávají:
a) základní tón - tón nejnižšího kmitočtu, který slyšíme nejsilněji
b) harmonické tóny - jejich kmitočty jsou celočíselnými násobky základního tónu, dávají mu "barvu"