Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 7. ročník - Pozdní středověk a raný novověk

Doba
pohusitská
Vláda
Jagellonců
Renesance
a humanismus
Objevné
plavby
Svatá
říše
Anglie
v 16. stol.
Francie
v 16. stol.
Rusko
a Polsko
Vláda
Habsburků
Stavovské
povstání
Třicetiletá
válka
Zdroje informací

Čechy v době pohusitské

Albrecht Habsburský (1437 – 1439)

Ladislav Pohrobek (1453 – 1457)

Jiří z Poděbrad (1458 – 1471)