Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Otáčivé účinky síly

Moment síly Páka Kladka Literatura

Moment síly

rameno síly a (m)
osa otáčení O
Otáčivý účinek síly na těleso závisí na momentu síly M.

M = F . a

Moment síly M vypočítáme, násobíme-li velikost síly F délkou jejího ramena a. Rameno síly a je vzdálenost od osy otáčení k působišti síly. Jednotkou momentu síly je newtonmetr N.m.


Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA