Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 8. ročník - Složení látek a chemické prvky

Atomy Ionty Molekuly Chemické
prvky
Periodická
soustava
Chemická
vazba
Třídění
látek
Kovy Nekovy Polokovy Řešené
příklady
Cvičení Literatura

Kovy

Asi tři čtvrtiny všech prvků jsou kovy. V přírodě se nejčastěji vyskytují ve sloučeninách. V kovech jsou atomy těsně uspořádány v pravidelné struktuře.
Rozlišuje se 7 krystalových soustav:
- trojklonná, jednoklonná, kosočtverečná, čtverečná, krychlová, šesterečná a klencová.
Těsné uspořádání způsobuje, že se elektrony valenční vrstvy odpoutávají od svých atomů, a vzniká tak iontová mřížka, v níž se mezi jednotlivými kladně nabitými ionty kovů pohybují volné elektrony.

kovova vazba
obr. Animovaná chemie - CD
Kationty mědi jsou ve svých polohách udržovány zápornými náboji volně pohyblivých valenčních elektronů.

Vlastnosti kovů
Řada reaktivity kovů

rada reaktivity

   nejreaktivnější nejméně reaktivníRozdělení kovů

a) podle hustoty: lehké - Na, Mg; těžké - Fe, Cu, Pb,
b) podle ceny a vzácnosti: dráhé - Ag, Au, Pt a ostatní
c) podle stálosti (reaktivnosti) na vzduchu: neušlechtilé - ušlechtiléSkupiny kovů v periodické tabulce

Slitiny kovů


- se připravují tuhnutím roztavených směsí kovů (mají pro určité použití lepší vlastnosti)
Př.
bronz - Cu + Sn: lépe se slévá než čistá měď a je tvrdší
ocel - Fe + jiné kovy : pevnější , pružnější, méně koroduje
pájky - Pb + Sn + Sb: nízká teplota taní, užití k pájení kovů
dural - Al + Mg + Mn + Cu: tvrdší a pevnější než čistý hliník
mosaz - Cu + Zn: vhodná na lisování, válcování
nahoru