Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 7. ročník - Pozdní středověk a raný novověk

Doba
pohusitská
Vláda
Jagellonců
Renesance
a humanismus
Objevné
plavby
Svatá
říše
Anglie
v 16. stol.
Francie
v 16. stol.
Rusko
a Polsko
Vláda
Habsburků
Stavovské
povstání
Třicetiletá
válka
Zdroje informací

Český stát za vlády Jagellonců

Vladislav II. Jagellonský 1471 – 1516

 • o český trůn se ucházel společně s uherským králem Matyášem
 • roku 1478 si země Koruny české rozdělili
  • Vladislav – Čechy
  • Matyáš – Morava, Slezsko, Lužice
 • Vladislav podporoval katolickou církev
 • stavitelství
  • přestavba Pražského hradu
  • Vladislavský sál
  • chrám sv. Barbory
  • Prašná brána
  • foto Vladislavský sál.jpg, zdroj wikipedia.cz
 • roku 1490 byl Vladislav zvolen i uherským králem
  • sídlil v uherském Budíně
 • roku 1500 byl vydán zemský zákoník – Vladislavské zřízení zemské
  • města přišla o práva hlasovat na zemském sněmu
  • zhoršení znevolnění selského lidu

Vladislavský sál
www.wikipedia.cz

Ludvík Jagellonský 1516 - 1526

 • zmírnil spory mezi šlechtou a městy vydáním Svatováclavské smlouvy
  • města získala znovu hlasy na zemském sněmu
  • šlechta mohla neomezeně podnikat na jejich panstvích
 • útoky Turků ohrožovaly střední Evropu
 • roku 1526 v bitvě u Moháče Ludvík zahynul a tím rokem vymírá rod Jagellonců na českém trůně

Bitva u Moháče
www.uhersko.com